Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu z zakresu infrastruktura wodno-ściekowa

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu z zakresu infrastruktura wodno-ściekowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

I Zamawiający:

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. 1-go Maja 26b, 55-080 Kąty Wrocławskie

NIP: 913-00-03-094, REGON 932195516

Tel. 71/3-166-167, Fax 3-166-512

Email: zgk@zgk-katy.pl

Adres strony internetowej: www.zgk-katy.pl

Adres strony BIP: www.bip.zgk.katywroclawskie.pl

Ogłoszenie zamieszcza się na stronach internetowych Zamawiającego  www.zgk-katy.pl, www.bip.zgk-katy w dniu 25.09.2014r.

Ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego – parter Działu Obsługi Klienta, w dniu 25.09.2014r.

II Znak sprawy: ZGK/DKŚ/POliŚ/03/2014

III Nazwa projektu : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jurczycach-Etap I

Oś priorytetowa I - gospodarka wodno-ściekowa.

Działanie 1.1 – gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. 

IV Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tablicy informacyjnej kolorowej, jednostronnej o wymiarach 3m x 2m, przystosowanej do montażu naściennego na zewnątrz, wykonanej z tworzywa kompozytowego typu dibond  o grubości 3mm lub materiału równoważnego. Materiały zastosowane do wykonania tablicy informacyjnej winny być odpowiedniej jakości, zapewniające dobrą czytelność, trwałość barw i estetyczny wygląd na okres min. 3 lat.

Tablica informacyjna musi zostać sporządzona zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz zawierać następujące elementy graficzne:

1. logo Narodowej Strategii Spójności w formie znaku Infrastruktura i Środowisko

2. logo Beneficjenta tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich

3. Emblemat Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Funduszu Spójności

4. Tytuł projektu: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jurczycach-Etap I.

5. Nazwę Beneficjenta: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich.

6. Informację o całkowitej wartości projektu w PLN (w zaokrągleniu do pełnego PLN) oraz informację o kwocie dofinansowania projektu ze środków Funduszu Spójności (w zaokrągleniu do pełnego PLN).

7. Informację o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności.

8. Logotypy graficzne są dostępne na stronach internetowych:

www.pois.gov.pl

www.zgk-katy.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

9. Forma wykonania tablicy musi zapewniać możliwość zmiany kwoty wartości projektu i zmiany kwoty dofinansowania, bez konieczności wymiany całej tablicy.

10. Wykonawca każdorazowo (do trzech razy) dokona na swój koszt zmiany kwoty wartości projektu oraz kwoty dofinansowania na wykonanej tablicy informacyjnej, w terminie do 7 dni od pisemnego zawiadomienia Zamawiającego.

11. Montaż tablic Zamawiający wykona we własnym zakresie.

12. Wzór tablicy informacyjnej zawiera załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

V Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie §6 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 000 EURO dla zadań współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich, z siedzibą ul. 1. Maja 26b, 55-080 Kąty Wrocławskie

VI Termin wykonania zamówienia:

1.Wykonawca dostarczy tablicę informacyjną w terminie do dnia 17.10.2014r. do godz. 15:00.

Miejsce dostarczenia: Jurczyce, gm. Kąty Wrocławskie, kod pocztowy 55-080, teren Oczyszczalni ścieków.

2. Wykonawca na wykonane tablice udziela 36-miesięczej gwarancji jakości wykonania, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru tablic informacyjnych.

VII Warunki udziału Wykonawców w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu tj.:

  1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
  3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

VIII Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

  1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:
  2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2
  3. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania, należy załączyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji:
  4. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (oryginał) – załącznik nr 3;
  5. aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

IX Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń i dokumentów

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcą są:

Marek Buczak, - w zakresie przedmiotu zamówienia, telefon  (71) 39-13-242, w godz. 8.00-14.00, od poniedziałku do piątku;

Marcin Trzebski, - w zakresie procedury udzielania zamówienia, telefon 71 39 13 242,
w godz. 8:00-14:00, od poniedziałku do piątku.

Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, przy czym wszelkie wnioski, oświadczenia, zawiadomienia mogą być przesyłane w formie pisemnej lub w formie faxu na nr 071/3-166-512. Fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazanych faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza.

X Termin związania ofertą

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI Opis sposobu przygotowania oferty

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Wykonawca składa ofertę na własny koszt i ryzyko tzn. ponosi wszelkie konsekwencje oraz koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4. Ofertę należy sporządzić wypełniając formularz oferty oraz załączając dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale VII Zapytania Ofertowego.

5. Załączniki do oferty powinny być wymienione na formularzu oferty w sposób numeryczny.

6. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – uprawnienie to powinno wynikać z dokumentów załączonych do oferty. W przypadku składania dokumentów w formie kopii muszą być one poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.

W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę lub osoby nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym, (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego, (ewidencyjnego) Wykonawcy – zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach.

7. Wszystkie strony (kartki) oferty należy spiąć (zaszyć), kolejno ponumerować, opatrzyć czytelnym podpisem z pieczątką wykonawcy lub podpisem nieczytelnym opatrzonym imienną pieczątką.

8. Błędy zaleca się poprawiać poprzez skreślenie, z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty zaleca się parafować przez osobę podpisująca ofertę.

9. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej i nienaruszonej kopercie.

Koperta powinna być zaadresowana na adres zamawiającego oraz posiadać dopisek

o treści: Zapytanie ofertowe na zadanie:. Dostawa tablicy informacyjnej. Nie otwierać przed dniem 03.10.2014r. godz. 11:00.

Dodatkowo powinna być opieczętowana nazwą i adresem Wykonawcy.

10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty w przypadku nieprawidłowego oznaczenia na kopercie.

XII Miejsce i termin składania ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, tj. w Zakładzie Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o., 55-080 Katy Wrocławskie, ul.  1-go Maja 26B – sekretariat, I piętro.

2. Termin składania ofert upływa w dniu 03.10.2014r. o godz. 11:00.

3. Oferty dostarczone pocztą muszą dotrzeć do zamawiającego na adres i w terminie wskazany w ust. 2.

4. Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone przez Zamawiającego.

XIII Opis sposobu obliczania ceny

1. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

2. Cena jest ceną ryczałtową i zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym, w tym podatek VAT ( % ) w ustawowej wysokości.

Cena określona przez Wykonawcę zostaje ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianie.

XIV Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

Oferty oceniane będą w dwóch etapach:

1) I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty; oferty niespełniające wymagań określonych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym zostaną odrzucone, po uprzednim wezwaniu do uzupełnienia złożonych dokumentów i oświadczeń. Zamawiający może żądać udzielania przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych pomyłek w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę;

2) II etap: ocena merytoryczna według n/w  kryteriów:

Cena oferty – 100%

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów i będzie spełniała warunki określone w Zapytaniu Ofertowym.

Punkty dla złożonych ofert zostaną wyliczone ze wzoru:

Liczba punktów badanej oferty: = CN/CB x 100 [pkt], gdzie:

CN- najniższa cena oferty

CB – cena oferty badanej

XV Zamówienia uzupełniające, oferty częściowe i wariantowe

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

XVI Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę),  albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną  oferentom  w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktację. 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w  §6 ust. 11 cyt. Regulaminu.

Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego podpisać 2 egzemplarze umowy zgodnej w treści z projektem załączonym do złożonej oferty.

XVII Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są:

1. Wzór tablicy informacyjnej – załącznik nr 1,

2. Formularz oferty – załącznik nr 2,

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4

4. Projekt umowy – załącznik nr 5.                                        

 

Data zatwierdzenia dokumentu:

24.09.2014r.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Zapytanie ofertowe na dostawę tablicy informacyjnej.pdf (PDF, 7.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-09-25 12:05:59 7.3MB 54 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 151KB) 2014-10-06 13:19:52 151KB 2 razy
2 07_10_2014_15_10_05_Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 598KB) 2014-10-07 15:10:05 598KB 342 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Buczak 25-09-2014 12:05:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janusz Koźmiński 25-09-2014
Ostatnia aktualizacja: Marek Buczak 08-10-2014 12:14:31