Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 190805 z terenu Oczyszczalni scieków w Jurczycach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych  w dniu 08.10.2014r. pod numerem 333214-2014.
 2. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 08.10.2014r. oraz na stronach internetowych
  www.zgk-katy.pl, www.bip.zgk.katywroclawskie.pl w dniu 08.10.2014r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. 1 Maja 26b, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. Dolnośląskie, tel. 0-71, 31 66 167, faks 0-71 31 66 512

Adres strony internetowej zamawiającego:

www.zgk-katy.pl,
www.bip.zgk.katywroclawskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 190805 z terenu Oczyszczalni ścieków w Jurczycach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z terenu Oczyszczalni ścieków w Jurczycach.

1.         Wykonawca zobowiązany będzie do wywozu i zagospodarowania osadów ściekowych w łącznej ilości szacunkowej 1500 Mg w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2015r. pochodzących z oczyszczalni ścieków w Jurczycach.

2.         Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia ilości osadów w okresie obowiązywania realizacji zamówienia ze względów technologicznych. Taka zmiana nie może rodzić żadnych skutków dla Zamawiającego.

3.         Osady ściekowe o uwodnieniu 80-85% sklasyfikowane zostały w grupie 190805 (ustabilizowane komunalne osady ściekowe) i będą zagospodarowane zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012r. ( Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)

4.         Unieszkodliwianie lub odzysk osadów może odbywać się metodami przewidzianymi w załączniku nr 1 i nr 2 do Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2014r. 

5.         W przypadku wykorzystania osadów na cele rolnicze:

- warunki gruntowe, muszą spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2010 nr 137 poz. 924).

    oraz art. 96 ust.12 pkt. 1-14 ustawy o odpadach.

 - Wykonawca przedstawi dokumenty poświadczające prawo do dysponowania gruntem, na którym przedmiotowe osady mają być wykorzystane (wypisy z rejestru gruntów, mapy ewidencji gruntów, akty własności lub umowy dzierżawy, najmu lub podobne.   

- Koszty badań gruntów obciążają wykonawcę.

- Na 14 dni przed zastosowaniem komunalnych osadów ściekowych w zakresie art.96 ust.1 pkt 1-3 ustawy o odpadach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.), Wykonawca przedstawi Zamawiającemu raport zawierający m.in.: numery działek, typ gleby, wyliczoną dawkę osadu, jaką Wykonawca zamierza zastosować, wyniki badań gleby.

- Wszystkie badania wykonane przez Wykonawcę muszą być wykonywane przez laboratorium posiadające stosową akredytację obowiązującą w dniu wykonania badań.

- Zgodnie z art.96 ust.6 ustawy o odpadach, przed zastosowaniem osadów ściekowych na gruntach Wykonawca wykona badanie tychże gruntów. Badanie gruntów i ich częstotliwość powinny być wykonane metodami referencyjnymi, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych.

6.         Zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych musi nastąpić w obrębie województwa Dolnośląskiego.

Dopuszcza się zagospodarowanie osadu na terenie województwa innego niż zostały wytworzone jedynie pod warunkiem jeśli odległość od miejsca wytwarzania odpadów do instalacji lub miejsca przeznaczonego do odzysku lub unieszkodliwiania jest mniejsza niż odległość do instalacji lub miejsca położonego na obszarze województwa dolnośląskiego.

7.         Wykonawca zobowiązuje się do podstawienia do oczyszczalni pojazdu do odbioru osadów co najmniej raz na dwa tygodnie. Pojazd (y) musi zapewnić w jednym dniu odbiór osadów nagromadzonych w okresie  10 dni ok. 40 Mg osadu.

Potwierdzenie przyjęcia osadów będzie się odbywać nie rzadziej niż raz w miesiącu na podstawie karty przekazania osadów potwierdzonej pod względem ilościowym przez Zamawiającego.

8. Zamawiający udostępni legalizowaną wagę elektroniczną w odległości 5km od miejsca odbioru komunalnych osadów ściekowych.

9. Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych wytworzonych na oczyszczalni ścieków w Jurczycach powinno odbywać się zgodnie z zachowaniem wymogów określonych przepisami:

a)  Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. ( Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.),

b) Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych z dnia 13 lipca 2010 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 924 ),

c) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t. jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm),

d) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, Dz.U. 2006 nr 30 poz. 213

e) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz.U. 2013 poz. 38)

10 Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, całość zamówienia nie może zostać powierzona podwykonawcy. Zamawiający dopuszcza wykonanie części zamówienia przy udziale podwykonawcy tylko w przypadku samego transportu komunalnych osadów ściekowych.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

90.51.36.00-2 – usługa usuwania osadów,

90.51.37.00-3 – usługa transportu osadów

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.12.2015r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 • Informacja na temat wadium: nie wymaga się wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.2.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów o kodzie 190805.

III.2.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

Zamawiający nie określa warunku udziału w tym zakresie.

III.2.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

Zamawiający nie określa warunku udziału w tym zakresie.

III.2.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

Zamawiający nie określa warunku udziału w tym zakresie

III.2.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

Zamawiający nie określa warunku udziału w tym zakresie

III.3) Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu:

III.3.1) W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,  oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesję, zezwolenie lub licencję.

III.3.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania, należy przedłożyć:

 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia , wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 • Wykonawca powołujący się, przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postepowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały  udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w punkcie III.3.2)

III.3.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada:

III.3.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.3.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej
 

III.3.3.5) Inne dokumenty niewymienione w pkt III.3.1)-III.3.4)

 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 30 000 EURO, a jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 414 000 EURO dla dostaw lub usług oraz kwoty 5 186 000 EURO dla robót budowlanych obowiązujący od dnia 01.07.2014r.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgk-katy.pl, www.bip.zgk.katywroclawskie.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. 1-go Maja 26b, 55-080 Kąty Wrocławskie.

IV.3.4) Termin składania ofert: 20.10.2014r. godzina 11:00, miejsce: Sekretariat Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich, I piętro.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Kąty Wrocławskie, 08.10.2014r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 190805 z terenu Oczyszczalni scieków w Jurczycach Ogłoszenie.pdf (PDF, 734KB) 2014-10-08 14:56:40 734KB 444 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 190805 z terenu Oczyszczalni scieków w Jurczycach SIWZ.pdf (PDF, 1.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-10-08 14:56:40 1.3MB 81 razy
2 Badania osadu.pdf (PDF, 331KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-10-08 20:31:22 331KB 46 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 odpowiedzi na pytania 1.pdf (PDF, 1.9MB) 2014-10-16 09:20:54 1.9MB 409 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (PDF, 2.5MB) 2014-11-10 12:57:48 2.5MB 574 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Buczak 08-10-2014 14:56:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janusz Koźmiński 08-10-2014
Ostatnia aktualizacja: Marek Buczak 10-11-2014 12:57:48