Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wykonanie bezwykopowej naprawy kanalizacji ogólnospławnej o średnicach DN300 i DN 400 na długości 370 mb, w miejscowości Kąty Wrocławskie, przy ul. 1-go Maja.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 27.10.2014r. oraz na stronach internetowych
  www.zgk-katy.pl, www.bip.zgk.katywroclawskie.pl w dniu 27.10.2014r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. 1 Maja 26b, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. Dolnośląskie, tel. 0-71, 31 66 167, faks 0-71 31 66 512

Adres strony internetowej Zamawiającego:

www.zgk-katy.pl,
www.bip.zgk.katywroclawskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie bezwykopowej naprawy kanalizacji ogólnospławnej o średnicach DN300 i DN400 w Kątach Wrocławskich.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bezwykopowej naprawy kanalizacji ogólnospławnej o średnicach DN300 i DN 400 na długości 370 mb, w miejscowości Kąty Wrocławskie, przy ul. 1-go Maja.

 

Zakres prac obejmuje:

 1. Naprawę przyłączy kanalizacyjnych poprzez wyłożenie wnętrza rury kształtką packero-kapeluszową bezpośrednich włączeń przykanalików do kanałów w miejscach stwierdzonych ich uszkodzeń, w ilości 10 szt. Długość wsadu w kanale głównym wynosi 40 cm, długość wsadu do przyłącza wynosi 30 cm. Pakero-kapelusz (packer o dł. 0.4 mb połączony z kapeluszem o dł. 0.3 mb -  jednorazowy) ma być zespolonym zestawem naprawczym wykonanym jednorazowo – rondo kapelusza musi być wyprasowane i zabezpieczone od wnętrza kanału głównego matą szklaną - pakerem
 2. Wycięcie powrastanych korzeni i wystających przyłączy oraz betonów z użyciem robota frezującego przed montażem rękawów epoksydowych, szacunkowa ilość roboczogodzin przeznaczona na frezowania wynosi 23 roboczogodziny.
 3. Bezwykopowa naprawa kanału DN300 na długości 186 m poprzez montaż długiego rękawa epoksydowego przy zachowaniu ciągłości przepływu ścieków na czas prowadzenia prac,
 4. Bezwykopowa naprawa kanału DN400 na długości 184 m poprzez montaż długiego rękawa epoksydowego przy zachowaniu ciągłości przepływu  na cza prowadzenia prac,
 5. Otwarcie czynnych przyłączy robotem frezującym pod kontrolą kamery,
 6. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej, w tym inspekcja TV powykonawcza z zapisem na płytach DVD czynnej sieci kanalizacyjnej, po renowacji.

Wykonawca przed przystąpieniem do prac winien dokonać wizji lokalnej celem wykonania dokładnych pomiarów i przygotowania kanału do montażu rękawa długiego.

 

Wymagania stawiane Wykonawcy

 1. Zastosować rękaw filcowy, dwuwarstwowy, pokryty warstwą poliuretanu – PU, o grubości minimum 500 mikrometrów, przeznaczony do inwersji metodą słupa wodnego
 2. Rękaw nasączany na placu budowy 2- komponentową żywicą epoksydową (mieszanka żywicy i utwardzacza) przy pomocy dynamicznego układu wtłaczającego i mieszania komponentów.
 3. Wymagania stosowanych materiałów i technologii:
 • poświadczenie producenta o przeznaczeniu stosowanych materiałów do stosowania przy renowacji kanalizacji,
 • technologia zgodna z normą PN-EN-13566-4,
 • potwierdzenie o braku toksyczności dla wód gruntowych,
 • moduł sprężystości dla stosowanej żywicy min 2400 N/m2,
 • wytrzymałość na ściskanie powyżej 80 N/mm2,
 • minimalny czas żelowania żywicy w temp. 20 st. C - 3 godziny,
 • wymagane zastosowanie żywic bezskurczowych.
 • Wymagane parametry rękawa, po utwardzeniu:

- Kolor jednolity na całej długości,

- Moduł sprężystości E = min. 2400 N/mm2,

- Sztywność obwodowa – 3 kN/m2.

4)  Zmniejszenie średnicy naprawianego kanału nie może przekroczyć 5%.

5) Zastosowany materiał musi zachować ciągłość, bez połączeń pomiędzy studniami w obrębie jednej instalacji. Nie dopuszcza się łączenia wykładzin w obrębie jednego odcinka poddawanego renowacji, w tym łączenia spiralnego ani pozostawienia na rękawie fałd podłużnych i poprzecznych.

6) Rękaw musi trwale związać się z rurą poprzez sklejenie.
Nie dopuszcza się pozostawienia wolnych przestrzeni pomiędzy istniejącym przewodem a materiałem zastosowanym do renowacji (brak penetracji wód gruntowych w przestrzeni pomiędzy remontowaną rurą a stosowaną wykładziną)

7) Renowację kanału należy przeprowadzić z istniejących studzienek lub komór.
Nie dopuszcza się wykonywania wykopów w innych miejscach

8)  Instalacja rękawa w kanale metodą inwersji dynamicznej – słupa wodnego.

9) Utwardzanie rękawa z zastosowaniem gorącej wody

 

10) Wymagane nasączanie rękawa żywicą na placu budowy, bezpośrednio przed montażem rękawa do kanału.

Nie dopuszcza się montażu rękawów epoksydowych nasączanych poza placem budowy ani ręcznego mieszania żywic. Mieszanie żywic musi być sterowane elektronicznie za pomocą autoryzowanego mieszacza żywic – producenta. Z procesów wygrzewania muszą być dostarczone raporty temperatur żywic i rękawa.

Zamawiający dysponuje nagraniami z monitoringu kanału DN300 i DN400, wytypowanego do napraw bezwykopowych. Nagrania dostępne są w siedzibie ZGK Sp. z o.o., przy ul. 1-go Maja 26b, 55-080 Kąty Wrocławskie.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Główny przedmiot zamówienia:

45.23.24.10-9 – roboty w zakresie kanalizacji ściekowej.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.11.2014r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w postępowaniu w wysokości 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych, 00/100).

III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.2.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie określa warunku udziału w tym zakresie.

III.2.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na wykonaniu renowacji kanału o średnicy co najmniej DN300 metodą bezwykopową z użyciem rękawów długich epoksydowych o długości min. 300 mb. i wartości min. 350 000,00 zł brutto,  oraz co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na montażu pakerokapeluszy w ilości min. 10 szt., z podaniem rodzaju wykonywanych robót, wartości, daty i miejsca wykonywania wraz z załączeniem dowodów, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - wymagane jest przedstawienie listów referencyjnych na każdą z wykazanych robót.

III.2.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że:

 1. posiada pojazd specjalny, wyposażony w roboty frezowe do prowadzenia prac frezowych pod kontrolą kamery TV dla średnic DN200 – DN600 mm kanałów głównych i wyposażony w robot frezowy do przyłączy, dla średnic przykanalików 80 – 200 mm,
 2. posiada pojazd umożliwiający prowadzenie prac w przykanalikach z kolanami,
 3. posiada sprzęt umożliwiający przeprowadzenie remontu z użyciem długiego rękawa, packerów i packero-kapeluszy w zakresie średnic DN200-DN600 dla kanalizacji zbiorczej i w zakresie DN150-DN200 dla przyłączy.
 4. posiada specjalistyczną kamerę inspekcyjną umożliwiającą wykonanie inspekcji TV przed i po wykonaniu prac naprawczych, wraz z oprogramowaniem umożliwiającym nagranie wykonanej inspekcji na płycie CD/DVD.

III.2.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

Zamawiający nie określa warunku udziału w tym zakresie

III.2.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 30 000 EURO, a jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 414 000 EURO dla dostaw lub usług oraz kwoty 5 186 000 EURO dla robót budowlanych obowiązujący od dnia 01.07.2014r.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgk-katy.pl, www.bip.zgk.katywroclawskie.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. 1-go Maja 26b, 55-080 Kąty Wrocławskie.

IV.3.4) Termin składania ofert: 04.11.2014r. godzina 11:00, miejsce: Sekretariat Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich, I piętro.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Kąty Wrocławskie, 27.10.2014r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu Wykonanie bezwykopowej naprawy.pdf (PDF, 258KB) 2014-10-27 15:33:50 258KB 380 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ Wykonanie bezwykopowej naprawy.pdf (PDF, 1.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-10-27 15:33:50 1.3MB 30 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Odpowiedzi na pytania 1.pdf (PDF, 34.KB) 2014-10-31 13:47:44 34.KB 338 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (PDF, 79.KB) 2014-11-12 15:02:39 79.KB 343 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Buczak 27-10-2014 15:33:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janusz Koźmiński 27-10-2014
Ostatnia aktualizacja: Marek Buczak 12-11-2014 15:02:39