Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wykonanie przewiertów sterowanych w ramach zadania ?Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Kąty Wrocławskie?.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na tablicy ogłoszeń1 w siedzibie Zamawiającego, w dniu 30.10.2014r. oraz na stronach internetowych
    www.zgk-katy.pl, www.bip.zgk.katywroclawskie.pl w dniu 30.10.2014r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. 1 Maja 26b, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. Dolnośląskie, tel. 0-71, 31 66 167, faks 0-71 31 66 512.

Adres strony internetowej Zamawiającego:

www.zgk-katy.pl,
www.bip.zgk.katywroclawskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie przewiertów sterowanych w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Kąty Wrocławskie”.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu poziomych przewiertów sterowanych o długości 108 mb rurami kamionkowymi DN200 ze złączem V4A typ I lub innymi rurami o parametrach równoważnych, w rejonie ul. Norwida i Zielińskiego w Kątach Wrocławskich, gm. Kąty Wrocławskie.

Ilość przewiertów: 3 szt.

Długości poszczególnych przewiertów: 31mb, 22mb, 55mb.

Zakres zadania obejmuje:

  1. Wykonanie komór startowych i odbiorczych, - Zamawiający na czas wykonania robót udostępni nieodpłatnie koparko-ładowarkę w godz. 7:00 – 15:00, w innych godzinach Wykonawca może wynająć koparko – ładowarkę zgodnie z cennikiem 120 zł/h netto.
  2. Dostawa rur do przewiertów sterowanych,
  3. Wykonanie przewiertów na podstawie załączonej dokumentacji projektowej i zgodnie z postanowieniami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  4. Przeciskanie i montaż rur,
  5. Zabezpieczenie terenu budowy,
  6. Oznakowanie miejsca prowadzenia prac.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Główny przedmiot zamówienia

45255600-5 – roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
data zakończenia: 05.12.2014r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu w wysokości  3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych, 00/100).

III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.2.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie określa warunku udziału w tym zakresie.

III.2.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

Zamawiający nie określa warunku udziału w tym zakresie.

III.2.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

Zamawiający nie określa warunku udziału w tym zakresie.

III.2.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

Zamawiający nie określa warunku udziału w tym zakresie

III.2.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

Zamawiający nie określa warunku udziału w tym zakresie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 30 000 EURO, a jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 414 000 EURO dla dostaw lub usług oraz kwoty 5 186 000 EURO dla robót budowlanych obowiązujący od dnia 01.07.2014r.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgk-katy.pl, www.bip.zgk.katywroclawskie.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. 1-go Maja 26b, 55-080 Kąty Wrocławskie.

IV.3.4) Termin składania ofert: 13.11.2014r. godzina 11:00, miejsce: Sekretariat Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich, I piętro.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Kąty Wrocławskie, 30.10.2014r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu Przewierty.pdf (PDF, 128KB) 2014-10-30 15:10:45 128KB 362 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ Przewierty.pdf (PDF, 1.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-10-30 15:10:45 1.0MB 62 razy
2 Geologia otworów.pdf (PDF, 6.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-10-30 15:10:45 6.6MB 86 razy
3 Profil S2-S3 55m.pdf (PDF, 463KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-10-30 15:10:45 463KB 64 razy
4 Profil S102-S103 31m.pdf (PDF, 173KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-10-30 15:10:45 173KB 57 razy
5 Profil S112-S113 22m.pdf (PDF, 372KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-10-30 15:10:45 372KB 72 razy
6 Projekt zagospodarowania S2-S3 55m.pdf (PDF, 714KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-10-30 15:10:45 714KB 78 razy
7 Projekt zagospodarowania S102-S103 31m.pdf (PDF, 1.7MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-10-30 15:12:47 1.7MB 76 razy
8 Projekt zagospodarowania S112-113 22m.pdf (PDF, 1.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-10-30 15:12:47 1.6MB 55 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Odpowiedz na pytania 1.pdf (PDF, 29.KB) 2014-10-31 13:48:13 29.KB 428 razy
2 Odpowiedź na pytania 2.pdf (PDF, 1.1MB) 2014-11-05 06:46:02 1.1MB 329 razy
3 Odpowiedź na pytania 3.pdf (PDF, 2.1MB) 2014-11-07 14:24:45 2.1MB 381 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (PDF, 157KB) 2014-11-17 14:57:51 157KB 350 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Buczak 30-10-2014 15:10:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janusz Koźmiński 30-10-2014
Ostatnia aktualizacja: Marek Buczak 17-11-2014 14:57:51