Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wykonanie usługi zagospodarowania odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie  Regulaminu udzielania

zamówień w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich, których

wartość  przekracza  wyrażoną  w  złotych  równowartość  30 000  EURO,  a  jest  mniejsza  niż

wyrażona  w  złotych  równowartość  kwoty  414 000  EURO  dla  usług,  z  wyłączeniem

przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo  zamówień  publicznych

(Dz.U. z 2010 nr 113, poz. 759 ze zm.).

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego www.zgk-katy.pl

27.11.2014r.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie BIP: www.bip.zgk.katywroclawskie.pl,

27.11.2014r.

Data zamieszczenia ogłoszenia w siedzibie Zamawiającego:27.11.2014r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. 1 Maja 26b, 55-080

Kąty Wrocławskie, woj. Dolnośląskie, tel. 0-71, 31 66 167, faks 0-71 31 66 512.

Adres strony internetowej Zamawiającego:

www.zgk-katy.pl,

www.bip.zgk.katywroclawskie.pl.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie  usługi  zagospodarowania  odpadów  komunalnych  o  kodzie  20  03  01

(niesegregowane zmieszane odpady komunalne).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługa.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem  zamówienia  jest  usługa  polegająca  na  świadczeniu  na  rzecz  Zamawiającego

usługi  polegającej  na  zagospodarowaniu  odpadów  o  kodzie  20  03  01  od  Zamawiającego  –

niesegregowane  zmieszane  odpady  komunalne,  zgodnie  z  zapisami  ustawy  o  odpadach.

Odpady  będą  dowożone  do  Wykonawcy  przez  Zamawiającego  z  terenu  Gminy  Kąty

Wrocławskie.

Wymagania związane z przedmiotem zamówienia

a)  W  niniejszym  postępowaniu  mogą  brać  udział  firmy  posiadające  instalacje  do

przetwarzania  odpadów  komunalnych  pełniących  funkcję  RIPOK  (MBP)  w

województwie dolnośląskim mieszczącym się w regionie północno-centralnym,

b)  Wymagana  odległość  miejsca  przyjęcia  odpadów  od  siedziby  Zamawiającego  wynosi

maksymalnie 50 km.

c)  Przyjmowanie odpadów przez Wykonawcę będzie odbywać się w dniach od poniedziałku

do piątku w godz. 7.00-18.00 oraz w sobotę od 7.00 do 12.00.

d)   Przewidywana  ilość  przyjmowanych  odpadów  około  170,00  Mg  miesięcznie,

maksymalnie 2 000,00 Mg w okresie trwania umowy – 12 miesięcy.

e)  Wykonawca zapewnia na swój koszt kontenery o zakresie pojemności KP – 34 do KP-40

w ilości 4szt.

f)  Transport odpadów do Wykonawcy należy do Zamawiającego.

g)  Wykonawca musi posiadać wagę do ważenia odpadów z elektronicznym wydrukiem.

h)  Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem formularza ofertowego – załącznik nr 1

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Główny przedmiot zamówienia:

90.50.00.00 – usługi związane z odpadami

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data

zakończenia: 31.12.2015r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

?  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.2.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca winien wykazać, że posiada aktualne

zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów o kodzie 20 03 01.

III.2.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

Zamawiający nie określa warunku udziału w tym zakresie

III.2.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

Zamawiający nie określa warunku udziału w tym zakresie

III.2.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

Zamawiający nie określa warunku udziału w tym zakresie

III.2.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

Zamawiający nie określa warunku udziału w tym zakresie

III.3) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ

DOSTARCZYĆ  WYKONAWCY  W  CELU  POTWIERDZENIA  SPEŁNIANIA

WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  NIEPODLEGANIA

WYKLUCZENIU

III.3.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w pkt

4.1 Regulaminu, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

należy przedłożyć:

1.  Potwierdzenie  posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności

decyzję na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01.

III.3.2)  W  zakresie  niepodlegania  wykluczeniu  z  postępowania  na  podstawie  4.5,  4.6

Regulaminu, należy przedłożyć:

1.  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2

2.  Aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o

działalności  gospodarczej,  jeśli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub

ewidencji,  w  celu  wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  wystawionego  nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3.  aktualnego  zaświadczenia  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego

potwierdzającego,  że  Wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  podatków  lub

zaświadczenia,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego  organu  –  wystawionego  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem

terminu składania ofert.

4.  Aktualnego  zaświadczenia  właściwego  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych

lub  Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzającego,  że  Wykonawca

nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na  ubezpieczenia  zdrowotne  i  społeczne  lub

potwierdzenia,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub  wstrzymanie w całości wykonania  decyzji

właściwego  organu  –  wystawionego  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem

terminu składania ofert.

5.  Wykonawca  powołujący  się,  przy  wykazywaniu  spełniania  warunków  udziału  w

postępowaniu,  na  zasoby  innych  podmiotów,  które  będą  brały  udział  w  realizacji

części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie

wymaganym dla Wykonawcy określonym w punkcie III.3.2) niniejszej SIWZ.

III.3.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeśli  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium  Rzeczypospolitej

Polskiej przedkłada:

III.3.3.1)  dokument  wystawiony  w  kraju,  w  którym  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania

potwierdzający, że:

1.  Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości  –  wystawiony nie wcześniej

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu o udzielenie zamówienia

2.  Nie  zalega  z  uiszczaniem  podatków,  opłat  i  składem  na  ubezpieczenie  społeczne  i

zdrowotne  albo  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego  organu  –  wystawiony  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofert,

3.  Nie  orzeczono  wobec  niego  zakazu  ubiegania  się  o  zamówienie  –  wystawiony  nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.3.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

1.  Należy załączyć do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów

albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)  Adres  strony  internetowej,  na  której  dostępna  jest  specyfikacja  istotnych

warunków zamówienia: www.zgk-katy.pl, www.bip.zgk.katywroclawskie.pl.

Specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia  można  uzyskać  pod  adresem:

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. 1-go Maja 26b, 55-080 Kąty Wrocławskie.

IV.3.4) Termin składania ofert:  11.12.2014r.    godzina  11:00,  miejsce: Sekretariat Zakładu

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich, I piętro.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania

ofert).

Kąty Wrocławskie, 27.11.2014r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGŁOSZENIE.pdf (PDF, 191KB) 2014-11-27 17:19:33 191KB 341 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 927KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-11-27 17:19:33 927KB 63 razy
Wynik postępowania
1 Wybór oferty najkorzystniejszej.pdf (PDF, 325KB) 2014-12-16 20:57:19 325KB 546 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Buczak 27-11-2014 17:19:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janusz Koźmiński 27-11-2014
Ostatnia aktualizacja: Marek Buczak 16-12-2014 20:57:19