Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wykonanie analizy wody i ścieków 2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZGK/DKŚ-DW/01/01/2015

 (dotyczy zamówień o wartości przekraczającej kwotę 20 000,00 zł netto,
a nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro)

I Dane Zamawiającego:

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ,

ul. –go Maja 26b,

55-080 Kąty Wrocławskie

Tel. 71/3-166-167, fax 71/3-166-512.

Adres email: zgk@zgk-katy.pl

 

Formy upublicznienia Zapytania ofertowego:

Strona internetowa:www.zgk-katy.pl , data zamieszczenia: 07.01.2015r.

Strona internetowa  BIP-u: www.bip.zgk.katywroclawskie.pl , data zamieszczenia: 07.01.2015r.

 

II Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi wykonywania okresowych badań wody, ścieków oraz osadów ściekowych w zakresie parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych z terenu Oczyszczalni ścieków w Jurczycach.

 

III Opis wymagań stawianych Wykonawcom:

1. Laboratorium wykonujące badania musi posiadać akredytację na prowadzenie działalności w zakresie:

 1. analiz wody
 2. poboru wody
 3. analiz ścieków i osadów ściekowych
 4. poboru średniodobowych prób ścieków
 5. analiz popłuczyn
 1. Wykonawca winien udostępnić Zamawiającemu urządzenia do średniodobowego poboru próbek ścieków w ilości 3 sztuk. Urządzenia te będą przekazywane Zamawiającemu nieodpłatnie na czas wykonywania poborów.
 2. Wykonawca winien załączyć do oferty certyfikat akredytacji na wykonywanie badań wody, ścieków oraz osadów ściekowych.
 3. Wykonawca przedstawi ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
 4. Wykonawca zaakceptuje harmonogram poboru wody, popłuczyn oraz ścieków określone w załącznikach nr 2-4.
 5. Wykonawca zaakceptuje wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.

 

IV Wykaz dokumentów i oświadczeń:

Wykonawca winien dostarczyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
 2. Certyfikat akredytacji laboratorium
 3. Zaakceptowane harmonogramy poboru prób wody, ścieków i osadów – załączniki nr 2-4
 4. Zaakceptowany wzór umowy – załącznik nr 5

 

V Kryteria oceny ofert

Najniższa cena oferty brutto obliczona zgodnie ze wzorem określonym w formularzu ofertowym

 

 

VI Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2015r.

 

VII Termin związania ofertą: 30 dni

 

VIII Miejsce i termin składania ofert: sekretariat Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich – I piętro, w terminie do dnia 15.01.2015r. do godz. 11:00.

 

 

IX  Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się 
z wykonawcami:

 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej. Zapytania Wykonawcy, wnioski, itp. mogą być przekazywane do Zamawiającego w formie pisemnej, w formie faxu na numer 71/3-166-512 lub w formie elektronicznej na adres zgk@zgk-katy.pl. Fakt otrzymania powyższych informacji faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza.

 

 

X Dodatkowe informacje związane z przedmiotem zamówienia:

 

         - Termin wykonania sprawozdania z poboru prób winien wynosić maksymalnie 10  dni od dnia poboru próby, dla monitoringu kontrolnego oraz maksymalnie 21 dni dla monitoringu przeglądowego.

        - Termin poboru prób winien wynosić maksymalnie 7 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego w formie pisemnej, faxem, telefonicznie lub drogą elektroniczną.

 

 XI Załączniki do zapytania ofertowego:

- załącznik nr 1 – formularz oferty

- załącznik nr 2 – harmonogram badań wody

- załącznik nr 3 – harmonogram badań popłuczyn

- załącznik nr 4 – harmonogram badań ścieków i osadów ściekowych

- załącznik nr 5 – projekt umowy

 

XII Osoba kontaktowa w sprawie realizacji zamówienia:

Michał Miśkiewicz w zakresie analiz wody, tel.071/39-13-246

Agnieszka Kalitka w zakresie analiz ścieków i osadów ściekowych, tel.   071/39-13-242

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Okresowe badania wody i ścieków.pdf (PDF, 1.2MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-01-07 09:02:28 1.2MB 16 razy
Wynik postępowania
1 766-wynikpostepowania(1).pdf (PDF, 43.KB) 2015-01-20 19:06:00 43.KB 341 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Buczak 07-01-2015 09:02:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janusz Koźmiński 07-01-2015
Ostatnia aktualizacja: Marek Buczak 20-01-2015 19:06:00