Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sukcesywna dostawa preparatu przeciw zagniwaniu ścieków wraz z obsługą i serwisowaniem sprzętu dozującego

Nr sprawy ZGK/ZAP/01/02/2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
I. ZAMAWIAJĄCY
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich
ul. 1-go Maja 26b, 55-080 Kąty Wrocławskie
tel. 071/3-166-67, fax 071/3-166-512
email: zgk@zgk-katy.pl
adres strony internetowej:
www.zgk-katy.pl,
www.bip.zgk.katywroclawskie.pl
II RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
III PODSTAWA PRAWNA
Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  prowadzone  jest  na  podstawie  Regulaminu  udzielania
zamówień w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., w Kątach Wrocławskich,  których wartość
przekracza wyrażoną w złotych równowartość 30 000 EURO, a jest mniejsza niż wyrażona w złotych
równowartość kwoty 414 000 EURO dla dostaw lub usług,  z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r, poz. 907 ze zm).
IV PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
Sukcesywna  dostawa  preparatu  przeciw  zagniwaniu  ścieków  (mieszaniny  zawierającej  azotan
wapnia  i  wodę)  wraz  z  obsługą  i  serwisowaniem  sprzętu  dozującego  dla  potrzeb  Zakładu
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich
2) Rodzaj zamówienia - dostawy
3) Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia
V.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1) Przetarg nieograniczony poniżej kwoty 414 000 euro na dostawy.
2) W postępowaniu nie będzie wykorzystywana aukcja elektroniczna.
VI OFERTY CZEŚCIOWE, OFERTY WARIANTOWE, WADIUM
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.
VII CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA
Od dnia podpisania umowy – 12 miesięcy.
VIII WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU
O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki  udziału  w
postępowaniu dotyczące:
?  posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli  przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
?  posiadania wiedzy i doświadczenia
?  dysponowania odpowiednim potencjałem  technicznym oraz  osobami zdolnymi do  wykonania
zamówienia,
?  sytuacji ekonomicznej i finansowej
Ad. 1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej,
należy złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2.
Ad.2.  W  celu  wykazania  spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu,  dotyczącego  posiadania
wiedzy i doświadczenia,  Wykonawca wykaże, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. w
ostatnich  3  latach  przed  upływem  terminu  do  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia
działalności  jest  krótszy,  w  tym  okresie,  zrealizował  z  należytą  starannością  co  najmniej  trzy
dostawy azotanu wapnia na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł brutto.
Ad. 3. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego dysponowania
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, należy
złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu.
Ad.  4.  W  celu  wykazania  spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu,  dotyczącego  sytuacji
ekonomicznej  i  finansowej,  należy  złożyć  oświadczenie  o  spełnianiu  warunku  udziału  w
postępowaniu.
IX  OPIS  SPOSOBU  DOKONYWANIA  OCENY  SPEŁNIENIA  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W
POSTĘPOWANIU
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie na podstawie załączonych
do  oferty oświadczeń  i dokumentów,  o  których mowa  w  rozdz. IX SIWZ.  Wykonawca  musi złożyć
wszystkie  wymagane  dokumenty  i  oświadczenia  określone  w  SIWZ  potwierdzające  spełnienie
warunków  udziału  w  postępowaniu.  W  przeciwnym  wypadku  zostanie  wykluczony
z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  a  ofertę  Wykonawcy  wykluczonego  uznaje  się  za
odrzuconą.
Zamawiający  wzywa  Wykonawców,  którzy  w  określonym  terminie  nie  złożyli  wymaganych
oświadczeń lub dokumentów albo złożyli wadliwe – do ich złożenia w wyznaczonym terminie.
X KRYTERIA OCENY OFERT
cena brutto oferty – 100%
Wzór do obliczania ilości punktów przyznanych ofertom:
Najniższa cena oferty
Ilość punktów w kryterium cena brutto    = ------------------------------------ x 100 [pkt]
Cena oferty badanej
Oferta, która otrzyma maksymalną liczbę punktów, tj. 100 pkt zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Pozostałe oferty zostaną zakwalifikowane zgodnie z ilością otrzymanych punktów.
Zamawiający  udzieli  zamówienia  Wykonawcy,  którego  oferta  została  uznana  za  najkorzystniejszą
oraz spełnia wszystkie warunki opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
XI TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego do dnia 05.03.2015r. do godz. 11:00
XII MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.03.2015r. o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego, I piętro, sala
obrad.
XIII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Okres  związania  ofertą  wynosi  30  dni  licząc  od  dnia  terminu  składania  ofert.  Bieg  terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu otwarcia ofert.
XIV UDOSTĘPNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia  jest  dostępna  na  stronie  internetowej
Zamawiającego  www.zgk-katy.pl,   www.bip.zgk.katywroclawskie.pl.  Specyfikację  można  uzyskać
również pod adresem Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich na pisemny
wniosek Wykonawcy. Koszt wydrukowania i przekazania SIWZ wynosi 10,00 zł.
XV UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ
Informacji na temat niniejszej specyfikacji, jak również realizacji zamówienia, udziela:
- w sprawach merytorycznych – Marek Buczak, Marcin Trzebski, tel. 071/39-13-242
- w sprawach proceduralnych – Marcin Trzebski, tel. 071/39-13-242.
Kąty Wrocławskie, 20.02.2015r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa preparatu przeciw zagniwaniu ścieków 2015.pdf (PDF, 358KB) 2015-02-22 18:17:50 358KB 380 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ Dostawa preparatu przeciw zagniwaniu ścieków 2015.pdf (PDF, 892KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-02-22 18:17:50 892KB 11 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Odpowiedzi na zapytania 1.pdf (PDF, 100KB) 2015-03-02 11:09:01 100KB 362 razy
2 Odpowiedzi na zapytania 2.pdf (PDF, 509KB) 2015-03-02 23:36:29 509KB 337 razy
Wynik postępowania
1 Wybór oferty najkorzystniejszej.pdf (PDF, 676KB) 2015-03-16 20:46:07 676KB 322 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Buczak 22-02-2015 18:17:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janusz Koźmiński 20-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Marek Buczak 16-03-2015 20:46:07