Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dostawa armatury wodno-kanalizacyjnej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 30 000 EURO, a jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 414 000 EURO dla dostaw, z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2010 nr 113, poz. 759 ze zm.)

 

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego www.zgk-katy.pl 

w dniu 03.04.2015r.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie BIP: www.bip.zgk.katywroclawskie.pl, w dniu 03.04.2015r.

Data zamieszczenia ogłoszenia w siedzibie Zamawiającego w dniu 03.04.2015r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. 1 Maja 26b, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 0-71, 31 66 167, faks 0-71 31 66 512.

Adres strony internetowej Zamawiającego:
www.zgk-katy.pl,
www.bip.zgk.katywroclawskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa armatury wodno-kanalizacyjnej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
  2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej i  wariantowej.
  3. Wskazane w poszczególnych pozycjach zamówienia rodzaje i ilości materiałów są szacunkowymi, jakie Zamawiający przewiduje zakupić w okresie objętym umową i nie mogą stanowić podstawy do dochodzenia roszczeń Wykonawcy z tytułu nie wykonania zakresu umowy.
  4. Zamawiający wymaga, aby oferowane materiały posiadały atesty dopuszczające stosowanie w kontakcie z wodą pitną.
  5. Zamawiający wymaga, aby oferowane materiały posiadały karty katalogowe.
  6. Dostawa armatury wodno-kanalizacyjnej o parametrach nie gorszych niż opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia.

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

 

Główny przedmiot zamówienia:

Główny przedmiot zamówienia – 44163000-0 – rury i osprzęt

42130000-9 krany, kurki, zawory, armatura.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.1.7) Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.2.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Na potwierdzenie spełniania tego warunku wystarczającym będzie złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

 

 

III.2.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

Na potwierdzenie spełniania tego warunku wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w  tym okresie,  zrealizował z należytą starannością co najmniej 2 dostawy materiałów wodno-kanalizacyjnych na kwotę co najmniej 450 000,00 zł brutto każda dostawa (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100) wraz z załączeniem dowodów, że dostawy te zostały wykonane należycie.

III.2.3) Potencjał techniczny

Na potwierdzenie spełniania tego warunku wystarczającym będzie złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.2.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Na potwierdzenie spełniania tego warunku wystarczającym będzie złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.2.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Na potwierdzenie spełniania tego warunku wystarczającym będzie złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

Cena oferty brutto: 95%

Czas trwania dostawy: 5%

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgk-katy.pl, www.bip.zgk.katywroclawskie.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. 1-go Maja 26b, 55-080 Kąty Wrocławskie.

IV.3.4) Termin składania ofert: 13.04.2015r. godzina 11:00, miejsce: siedziba Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich, ul. 1-go Maja 26b, 55-080 Kąty Wrocławskie, I piętro - sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą:

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Kąty Wrocławskie, 03.04.2015r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 103KB) 2015-04-03 14:04:44 103KB 368 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ armatura 2015.pdf (PDF, 1.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-04-03 14:04:44 1.3MB 65 razy
2 Załącznik nr 5 Przetarg na armaturę.xlsx (XLSX, 29.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-04-03 14:04:44 29.KB 66 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Odpowiedzi na zapytania 1.pdf (PDF, 268KB) 2015-04-09 12:23:16 268KB 367 razy
Wynik postępowania
1 Wynik postepowania.pdf (PDF, 424KB) 2015-04-22 14:16:01 424KB 373 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Buczak 03-04-2015 14:04:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janusz Koźmiński 03-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Marek Buczak 22-04-2015 14:16:01