Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wykonanie robót geologicznych na likwidację otworów nr 1 i nr 2 na ujęciu komunalnym w Mokronosie Dolnym

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZGK/DW/   01/05/2015

 (dotyczy zamówień o wartości przekraczającej kwotę 20 000,00 zł netto,
a nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro)

I Dane Zamawiającego:

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. 1–go Maja 26b,

55-080 Kąty Wrocławskie

Tel. 71/3-166-167, fax 71/3-166-512.

Adres e-mail: zgk@zgk-katy.pl

Adres strony internetowej:www.zgk-katy.pl

Adres strony BIP-u: www.bip.zgk.katywroclawskie.pl

II Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót geologicznych na likwidację otworów nr 1 i 2 na ujęciu komunalnym w Mokronosie Dolnym dz. 1/20 zgodnie z Decyzją Nr 26/2015 SP-OS.6530.8.2014.TK z dnia 20 stycznia 2015.
Wspólny słownik zamówień (CPV): 71.33.10.00-7.

III Opis wymagań stawianych Wykonawcom:

 1. Wykonawca musi posiadać wszelkie uprawnienia niezbędne do realizacji zleconego zadania, a w szczególności musi spełniać wymagania art. 50 i art. 53 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.
 2. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i dokona wszelkich zgłoszeń wymaganych przepisami prawa
 3. Wykonawca przedstawi ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
 4. Wykonawca zaakceptuje wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do formularza
 5. Wykonawca sporządzi planu ruchu na wykonanie w/w robót oraz przedstawi go w imieniu Zamawiającego, celem zatwierdzenia do Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu.
 6. Wykonawca wykona prace w terminie do 7 dni od zatwierdzenia Planu Ruchu a zakończy prace 45 dni od dnia rozpoczęcia robót
 7. Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej na placu budowy celem sprawdzenia warunków organizacji robót, dojazdu do miejsca wykonywania prac oraz uzyskaniu wszelkich niezbędnych informacji celem przygotowania oferty i podpisania umowy.
 8. Wykonawca przedstawi wstępny harmonogram rzeczowo-finansowy przedmiotowego zadania
 9. Wykonawca sporządzi wynikową dokumentację geologiczną na zasadach określonych przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz udokumentuje likwidację studni pomiarem geodezyjnym powykonawczym sporządzonym w celu usunięcia zlikwidowanej studni z mapy zasadniczej
 10. Wykonawca wykona prace zgodnie z projektem robót geologicznych na likwidację otw. nr 1 i 2 na ujęciu komunalnym w Mokronosie Dolnym stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego oraz pod nadzorem hydrogeologicznym
 11. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami w tym zakresie i zabezpieczy przed szkodą miejsce wykonania prac, składowania materiałów i sprzętu
 12. Po zakończeniu prac terenowych należy w ciągu 30 dni sporządzić dokumentację powykonawczą prowadzonych prac, a teren budowy uporządkować i doprowadzić do należytego stanu

IV Wykaz dokumentów i oświadczeń:

Wykonawca winien dostarczyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

 1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 1
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
 3. opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 10 000,00 zł 
 4. wypełniony formularz oferty – załącznik nr 2
 5. zaakceptowany projekt umowy (zaparafowana ostatnia strona umowy) – załącznik nr 3
 6. wstępny harmonogram rzeczowo-finansowy przedmiotowego zadania

V Kryteria oceny ofert

Najniższa cena brutto oferty

VI Termin realizacji zamówienia: Wykonawca rozpocznie prace w terminie do 7 dni od zatwierdzenia Planu Ruchu a zakończy prace 45 dni od dnia rozpoczęcia robót

VII Termin związania ofertą: 30 dni

VIII Miejsce i termin składania ofert: sekretariat Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich – I piętro, w terminie do dnia 20.05.2015r. do godz. 11:00.

IX  Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się  z wykonawcami:

Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej oraz w formie elektronicznej – fax. Wszelkie wnioski, oświadczenia, zawiadomienia mogą być przesyłane w formie pisemnej lub w formie faxu na nr 071/3-166-512. Fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazanych faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza.

X Dodatkowe informacje związane z przedmiotem zamówienia:

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z projektem z grudnia 2014 robót geologicznych na likwidację otw. nr 1 i 2 na ujęciu komunalnym w Mokronosie Dolnym.

 XI Załączniki do zapytania ofertowego:

-   załącznik nr 1 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

 – załącznik nr 2 -  formularz oferty

-   załącznik nr 3 – projekt umowy

- załącznik nr 4 –projekt robót geologicznych na likwidację otw. nr 1 i 2 na ujęciu komunalnym w Mokronosie Dolnym

XII Osoba kontaktowa w sprawie realizacji zamówienia:

Jan Lawenda, Michał Miśkiewicz w zakresie informacji technicznych realizacji zadania, tel.071/39-13-246

Marcin Trzebski w zakresie procedur, tel.   071/39-13-242

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zapytanie ofertowe.pdf (PDF, 887KB) 2015-05-07 08:29:52 887KB 532 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Projekt robór geologicznych na likwidację otworów.pdf (PDF, 3.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-05-07 08:29:52 3.3MB 214 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Buczak 07-05-2015 08:29:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janusz Koźmiński 06-05-2015
Ostatnia aktualizacja: Marek Buczak 07-05-2015 08:29:52