Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 30 000 EURO, a jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 414 000 EURO dla dostaw, z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2010 nr 113, poz. 759 ze zm.).

 

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego www.zgk-katy.pl 

06.10.2015r.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie BIP: www.bip.zgk.katywroclawskie.pl,

06.10.2015r.

Data zamieszczenia ogłoszenia w siedzibie Zamawiającego: 06.10.2015r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. 1 Maja 26b, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. Dolnośląskie, tel. 0-71, 31 66 167, faks 0-71 31 66 512

Adres strony internetowej Zamawiającego:
www.zgk-katy.pl,
www.bip.zgk.katywroclawskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
z siedzibą 55-080 Kąty Wrocławskie, ul. 1-go Maja 26b.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego. Wykaz obiektów zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Całkowite szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla obiektów Zamawiającego w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. wynosi 1 341 750,00 kWh, w tym:

Taryfa B23     744 000,00 kWh,

Taryfa C21-    234 500,00 kWh,

Taryfa C12a-  361 550,00 kWh,

Taryfa C11 –  1 700,00  kWh.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Główny przedmiot zamówienia:

09000000-3 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.12.2016r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.2.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca winien wykazać, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

III.3) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY, W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU

III.3.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w pkt 4.1 Regulaminu, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 1. Potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesję, zezwolenie lub licencję,

III.3.2) W zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie 4.5, 4.6 Regulaminu, należy przedłożyć:

 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o  wyższej działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 3. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 4. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że  uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie
 5. Wykonawca powołujący się, przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy określonym w punkcie III.3.2) niniejszej SIWZ.

 

III.3.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada:

 

III.3.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 1. Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
 2. Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat i składem na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
 3. Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.3.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 

 1. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

III.3.5) INNE DOKUMENTY

 1. stosowane oświadczenie o tym, iż na dzień składania oferty posiada aktualną umowę lub promesę umowy z TAURON Dystrybucja S.A umożliwiające sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A do obiektów Zamawiającego.
 2. SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY
Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu Stron na piśmie w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że zmiana ta będzie dotyczyła następujących zdarzeń:

 1. wstrzymania usługi przez OSD,
 2. odmowy wydania przez organy administracyjne wymaganych decyzji, zezwoleń,
 3. działania siły wyższej  (np. klęski żywiołowej)
 4. wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pomimo zachowania należytej staranności
 5. zmiany ceny brutto w przypadku  ustawowej zmiany stawki VAT, w takim przypadku strony zobowiązują się do zawarcia aneksu do umowy regulującego wysokość stawki VAT.
 6. Zmiany ceny brutto w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgk-katy.pl, www.bip.zgk.katywroclawskie.pl

IV.2.2) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. 1-go Maja 26b, 55-080 Kąty Wrocławskie.

IV.4.3) Termin składania ofert: 15.10.2015r. godzina 11:00, miejsce: Sekretariat Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich, I piętro.

IV.4.4) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Kąty Wrocławskie, 30.09.2015r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 887-OGŁOSZENIE.pdf (PDF, 180KB) 2015-10-06 22:51:57 180KB 421 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 300-SIWZ.pdf (PDF, 1.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-10-06 22:51:57 1.0MB 22 razy
2 załączniki edytowalne.docx (DOCX, 77.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-10-13 07:43:06 77.KB 26 razy
3 874-zalaczniknr1.docx (DOCX, 58.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-10-13 20:36:51 58.KB 67 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 odpowiedzi na zapytania.pdf (PDF, 356KB) 2015-10-09 22:16:36 356KB 376 razy
2 odpowiedzi na zapytania 2.pdf (PDF, 385KB) 2015-10-13 20:36:51 385KB 448 razy
Wynik postępowania
1 420-wynikpostepowania.pdf (PDF, 995KB) 2015-11-03 10:31:48 995KB 362 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Buczak 06-10-2015 22:51:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janusz Koźmiński 06-10-2015
Ostatnia aktualizacja: Marek Buczak 03-11-2015 10:31:48