Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wykonanie usługi zagospodarowania odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01

Znak sprawy: ZGK/ZAP/01/12/2015                                                 Kąty Wrocławskie, 24.11.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na zadanie: „Wykonanie usługi zagospodarowania odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 (niesegregowane zmieszane odpady komunalne)”

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,

ul. 1-go Maja 26b,

55-080 Kąty Wrocławskie

Tel. 71/3-166-167

Fax 71/3-166-512

Email: zgk@zgk-katy.pl

Godziny przyjęć Zakładu:

Pon – Pt, 7:00 – 15:00

Adresy stron internetowych:

www.zgk-katy.pl

www.bip.zgk.katywroclawskie.pl

 

II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 30 000 EURO, a jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 414 000 EURO dla usług, z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 nr 113, poz. 759 ze zm.). Tryb postępowania: zapytanie ofertowe na podstawie pkt 9.37 Regulaminu.

 

III PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na świadczeniu na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na zagospodarowaniu odpadów o kodzie 20 03 01 od Zamawiającego– niesegregowane zmieszane odpady komunalne, zgodnie z zapisami ustawy o odpadach. Odpady będą dowożone do Wykonawcy przez Zamawiającego z terenu Gminy Kąty Wrocławskie, województwo dolnośląskie.

Wymagania związane z przedmiotem zamówienia

a)      W postępowaniu mogą brać udział firmy posiadające instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych.

b)      Wymagana odległość miejsca przyjęcia odpadów od siedziby Zamawiającego wynosi maksymalnie 50 km.

c)      Przyjmowanie odpadów przez Wykonawcę będzie odbywać się w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-18.00 oraz w sobotę od 7.00 do 12.00.

d)    Przewidywana ilość przyjmowanych do zagospodarowania odpadów około 88,0 Mg miesięcznie, maksymalnie 1050,00 Mg w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2016r.

e)      Transport odpadów do Wykonawcy należy do Zamawiającego.

f)       Wykonawca musi posiadać wagę do ważenia odpadów z elektronicznym wydrukiem.

g)      Ofertę należy złożyć w formie pisemnej zgodnie ze wzorem formularza ofertowego – załącznik nr 1.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 31.12.2016r.

V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy złożyć do dnia 08.12.2015r. do godz. 11:00 w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich, ul. 1-go Maja 26b, 55-080 Kąty Wrocławskie.

VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERT

Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu otwarcia ofert.

VII KRYTERIA I ZASADY WYBORU OFERT

Przy ocenie ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:

Lp.

 

Kryterium

 

Waga

 

Maksymalna ilość punktów do zdobycia

 

1.       

Cena  brutto oferty

100%

100

 

Sposób punktowania (oceny) ofera

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, tj. uzyskała największą liczbę punktów i odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

VIII WYMAGANE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY

  1. Zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01.
  2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

IX INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1.      Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za potwierdzeniem pisemnie, faxem na numer 71/31-66-512 lub mailem na adres zgk@zgk-katy.pl.

  1. Informacji na temat zapytania ofertowego udzielają:

Maciej Gębuś tel. 71/39-13-234, Marcin Trzebski, tel. 071/39-13-242

XX ZAŁĄCZNIKI

a) formularz oferty – załącznik nr 1

b) projekt umowy – załącznik nr 4.

 

Kąty Wrocławskie, 24.11.2015

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 595-zapytanieofertowe.pdf (PDF, 5.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-11-27 11:34:14 5.1MB 45 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Buczak 27-11-2015 11:34:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janusz Koźmiński 27-11-2015
Ostatnia aktualizacja: Marek Buczak 27-11-2015 11:35:46