Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dostawa tablic pamiątkowych w ramach promocji projektu z zakresu infrastruktura wodno-ściekowa

Kąty Wrocławskie, 01.12.2015r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę tablic pamiątkowych w ramach promocji projektu z zakresu infrastruktura wodno-ściekowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

I Zamawiający:

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. 1-go Maja 26b, 55-080 Kąty Wrocławskie

NIP: 913-00-03-094, REGON 932195516

Tel. 71/3-166-167, Fax 3-166-512

Email: zgk@zgk-katy.pl

Adres strony internetowej: www.zgk-katy.pl

Adres strony BIP: www.bip.zgk.katywroclawskie.pl

 

Ogłoszenie zamieszcza się na stronach internetowych Zamawiającego  www.zgk-katy.pl, www.bip.zgk-katy w dniu 01.12.2015r.

Ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego – parter Działu Obsługi Klienta  w dniu  01.12.2015r.

 

II Znak sprawy: ZGK/DKŚ/POIiŚ/04/2015

 

III Nazwa projektu : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jurczycach-Etap I

Oś priorytetowa I - gospodarka wodno-ściekowa.

Działanie 1.1 – gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. 

IV Opis przedmiotu zamówienia:          

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 tablic pamiątkowych kolorowych, jednostronnych o wymiarach 1m x 0,7m, przystosowanych do montażu naściennego na zewnątrz, wykonanych z tworzywa kompozytowego typu dibond  o grubości 3mm lub materiału równoważnego. Materiały zastosowane do wykonania tablic pamiątkowych winny być odpowiedniej jakości, zapewniające dobrą czytelność, trwałość barw i estetyczny wygląd na okres min. 3 lat licząc od dnia podpisania protokołu z odbioru tablic pamiątkowych.

Tablice pamiątkowe muszą zostać sporządzone zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz zawierać następujące elementy graficzne:

1. logo Narodowej Strategii Spójności w formie znaku Infrastruktura i Środowisko

2. logo Beneficjenta tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich

3. Emblemat Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Funduszu Spójności

4. Tytuł projektu: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jurczycach-Etap I.

5. Informację o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności.

6. Logotypy graficzne są dostępne na stronach internetowych:

www.pois.gov.pl

www.zgk-katy.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

7. Forma wykonania tablicy musi zapewniać możliwość zmiany kwoty wartości projektu i zmiany kwoty dofinansowania, bez konieczności wymiany całej tablicy.

8. Montaż tablic Zamawiający wykona we własnym zakresie.

9. Wzór tablicy pamiątkowej zawiera załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

10. W ramach zadania jest również wykonanie 19 naklejek informacyjnych o wymiarach 7cm x 5 cm oraz 14 tabliczek informacyjnych o wymiarach 20cm x 15 cm.

11. Wymaga się, aby tabliczki i naklejki informacyjne były wykonane z materiałów trwałych (np. PVC) z nadrukiem przystosowanych do montażu na zewnątrz. Dostarczone materiały powinny umożliwiać przyklejenia do powierzchni stalowych i betonowych.

12. Tabliczki i naklejki muszą zostać sporządzone zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz zawierać następujące elementy graficzne:

12.1. logo Narodowej Strategii Spójności w formie znaku Infrastruktura i Środowisko

12.2. logo Beneficjenta tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich

12.3. Emblemat Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Funduszu Spójności

12.4. Tytuł projektu: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jurczycach-Etap I.

12.5. Informację o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności.

12.6. Logotypy graficzne są dostępne na stronach internetowych:

www.pois.gov.pl

www.zgk-katy.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

13. Forma wykonania naklejek i tabliczek musi zapewniać możliwość zmiany kwoty wartości projektu i zmiany kwoty dofinansowania, bez konieczności wymiany całej tablicy.

14. Montaż naklejek i tabliczek Zamawiający wykona we własnym zakresie.

V Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie §6 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 000 EURO dla zadań współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich, z siedzibą ul. 1. Maja 26b, 55-080 Kąty Wrocławskie.

VI Termin wykonania zamówienia:

1.Wykonawca dostarczy tablice pamiątkowe oraz naklejki i tabliczki informacyjne w terminie do dnia 23.12.2014r. do godz. 15:00.

Miejsce dostarczenia: Jurczyce, gm. Kąty Wrocławskie, kod pocztowy 55-080, teren Oczyszczalni ścieków.

2. Wykonawca na wykonane tablice udziela 36-miesięczej gwarancji jakości wykonania, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru tablic pamiątkowych.

 

VII Warunki udziału Wykonawców w postępowaniu

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu tj.:

 

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
 3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 

VIII Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

 

 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:
 1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2

 

 1. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania, należy załączyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji:
 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
  (oryginał) – załącznik nr 3;
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

IX Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń i dokumentów

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcą są:

Marek Buczak, - w zakresie przedmiotu zamówienia, telefon  (71) 39-13-235, w godz. 8.00-14.00, od poniedziałku do piątku;

Marcin Trzebski, - w zakresie procedury udzielania zamówienia, telefon 71 39-13-242,
w godz. 8:00-14:00, od poniedziałku do piątku.

Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, przy czym wszelkie wnioski, oświadczenia, zawiadomienia mogą być przesyłane w formie pisemnej lub w formie faxu na nr 071/3-166-512. Fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazanych faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza.

 

X Termin związania ofertą

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XI Opis sposobu przygotowania oferty

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Wykonawca składa ofertę na własny koszt i ryzyko tzn. ponosi wszelkie konsekwencje oraz koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4. Ofertę należy sporządzić wypełniając formularz oferty oraz załączając dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale VIII Zapytania Ofertowego.

5. Załączniki do oferty powinny być wymienione na formularzu oferty w sposób numeryczny.

6. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – uprawnienie to powinno wynikać z dokumentów załączonych do oferty. W przypadku składania dokumentów w formie kopii muszą być one poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.

7. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę lub osoby nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym, (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego, (ewidencyjnego) Wykonawcy – zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach.

8. Wszystkie strony (kartki) oferty należy spiąć (zaszyć), kolejno ponumerować, opatrzyć czytelnym podpisem z pieczątką wykonawcy lub podpisem nieczytelnym opatrzonym imienną pieczątką.

9. Błędy zaleca się poprawiać poprzez skreślenie, z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty zaleca się parafować przez osobę podpisująca ofertę.

10. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej i nienaruszonej kopercie.

Koperta powinna być zaadresowana na adres zamawiającego oraz posiadać dopisek

o treści: Zapytanie ofertowe na zadanie: Dostawa tablic pamiątkowych. Nie otwierać przed dniem 08.12.2015r. godz. 11:00.

Dodatkowo powinna być opieczętowana nazwą i adresem Wykonawcy.

10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty w przypadku nieprawidłowego oznaczenia na kopercie.

XII Miejsce i termin składania ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, tj. w Zakładzie Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o., 55-080 Katy Wrocławskie, ul.  1-go Maja 26B – sekretariat, I piętro.

2. Termin składania ofert upływa w dniu 08.12.2015r. o godz. 11:00.

3. Oferty dostarczone pocztą muszą dotrzeć do zamawiającego na adres i w terminie wskazany w ust. 2.

4. Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone przez Zamawiającego.

 

XIII Opis sposobu obliczania ceny

1. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

2. Cena jest ceną ryczałtową i zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym, w tym podatek VAT ( % ) w ustawowej wysokości.

Cena określona przez Wykonawcę zostaje ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianie.

 

XIV Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

Oferty oceniane będą w dwóch etapach:

1) I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty; oferty niespełniające wymagań określonych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym zostaną odrzucone, po uprzednim wezwaniu do uzupełnienia złożonych dokumentów i oświadczeń.

2) II etap: ocena merytoryczna według n/w  kryteriów:

Cena oferty  brutto– 90% (maksymalna liczba punktów do zdobycia  90pkt)

Termin dostawy tablic pamiątkowych oraz naklejek i tabliczek informacyjnych – 10% (maksymalna liczba punktów do zdobycia  10 pkt)

 

Sposób punktowania (oceny) ofert w kryterium cena oferty brutto

 

Ilość punktów w kryterium cena brutto (PCB) będzie obliczona według poniższego wzoru

 

Sposób punktowania (oceny) ofert w kryterium termin dostawy (PTD)

 

W kryterium termin dostawy (w dniach) przyjmuje się następującą punktację:

 

Liczba punktów badanej oferty jest sumą punktów uzyskanych w kryterium cena oferty brutto (PCB) oraz w kryterium termin dostawy (PTD).

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie spełniała wszystkie warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz uzyska największą liczbę punktów uzyskanych w obu kryteriach łącznie.

Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

XV Zamówienia uzupełniające, oferty częściowe i wariantowe

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

 

XVI Ogłoszenie wyników

 1. Ogłoszenie o wyborze oferty zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego – parter Dział Obsługi Klienta oraz na stronach internetowych Zamawiającego www.zgk-katy.pl, www.bip.zgk.katywroclawskie.pl.
 2. Niezależnie od tego wszyscy Wykonawcy zostaną niezwłocznie powiadomieni pisemnie o wyborze oferty.

 

XVII Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są:

1. Wzór tablicy informacyjnej – załącznik nr 1,

2. Formularz oferty – załącznik nr 2,

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4

4. Projekt umowy – załącznik nr 5.                                        

 

 

Data zatwierdzenia dokumentu:

 

01.12.2015r.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 517-zapytanie.pdf (PDF, 8.5MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-12-01 15:02:28 8.5MB 81 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 666-zawiadomienie(2).pdf (PDF, 367KB) 2015-12-03 21:37:04 367KB 364 razy
2 Zapytanie ofertowe zmiana 1.pdf (PDF, 504KB) 2015-12-03 21:37:23 504KB 388 razy
Wynik postępowania
1 78-wyborofertytablice.pdf (PDF, 343KB) 2015-12-10 15:20:32 343KB 449 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Buczak 01-12-2015 15:02:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janusz Koźmiński 01-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Marek Buczak 10-12-2015 15:20:32