Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dostawa wodomierzy do wody zimnej oraz nakładek radiowych do zdalnego odczytu

Znak sprawy:  ZGK/DW/1/12/2015                                                  Kąty Wrocławskie, 09.12.2015r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zadanie: Dostawa wodomierzy do wody zimnej oraz nakładek radiowych

do zdalnego odczytu

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,

ul. 1-go Maja 26b,

55-080 Kąty Wrocławskie

Tel. 71/3-166-167

Fax 71/3-166-512

Email: zgk@zgk-katy.pl

Godziny przyjęć Zakładu:

Pon – Pt, 7:00 – 15:00

Adresy stron internetowych:

www.zgk-katy.pl

www.bip.zgk.katywroclawskie.pl

II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 30 000 EURO, a jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 414 000 EURO dla dostaw, z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U., z 2013, poz. 907 ze zm.).

Tryb postępowania: zapytanie ofertowe na podstawie pkt 9.37 Regulaminu udzielania zamówień.

III PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wodomierzy do wody zimnej oraz nakładek radiowych do zdalnego odczytu dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja 26b. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3.1 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

3.2.Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej.

3.3.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących łącznie nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2016 roku.

V. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.      Ofertę należy złożyć w formie pisemnej wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami, dokumentami i umieścić w kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego z napisem: Zapytanie ofertowe na zadanie: Dostawa wodomierzy do wody zimnej oraz nakładek radiowych do zdalnego odczytu. Nie otwierać przed dniem 17.12.2015r. godz. 11:00.

VI. FORMA POROZUMIEWANIA SIĘ WYKONAWCY Z ZAMAWIAJĄCYM

  1. Informacji na temat zapytania ofertowego, jak również realizacji zamówienia, udzielają:

Michał Miśkiewicz, Marcin Trzebski tel. 071/39-13-246, 071/39-13-242.

2.      Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie drogą pocztową, faksem na numer 71/31-66-512 lub  pocztą elektroniczną na adres zgk@zgk-katy.pl. Każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3.      Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w punkcie  powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

4.      Wyjaśnienia do zapytania ofertowego będą zamieszczane na stronach internetowych Zamawiającego www.zgk-katy.pl www.bip.zgk.katywroclawskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy złożyć do dnia 17.12.2015r. do godz. 11:00 w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich, ul. 1-go Maja 26b, 55-080 Kąty Wrocławskie.

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERT

Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu otwarcia ofert.

IX OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

Przy ocenie ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:

Lp.

 

Kryterium

 

Waga

 

Maksymalna ilość punktów do zdobycia

 

l.

Cena oferty brutto

90%

90

2

Termin dostawy wodomierzy

10%

10

1)      Sposób punktowania (oceny) ofert w kryterium cena oferty brutto

Ilość punktów w kryterium cena brutto (PCB) będzie obliczona według poniższego wzoru

Cenę oferty brutto należy wyliczyć jako sumę iloczynów cen jednostkowych określonych w formularzu ofertowym oraz szacowanych ilości zakupu wodomierzy.  

2)      Sposób punktowania (oceny) ofert w kryterium termin dostawy wodomierzy oraz nakładek radiowych (PCD)

W kryterium termin dostawy wodomierzy przyjmuje się następującą punktację:

a)      Termin dostawy w czasie 48 godzin od dnia zgłoszenia zapotrzebowania – 4 punkty

b)      Termin dostawy w czasie 72 godzin od dnia zgłoszenia zapotrzebowania – 3 punkty

c)      Termin dostawy w czasie 96 godzin od dnia zgłoszenia zapotrzebowania – 2 punkty

d)     Termin dostawy w czasie 120 godzin od dnia zgłoszenia zapotrzebowania – 1 punkt

e)      Termin dostawy w czasie powyżej 120 godzin od dnia zgłoszenia zapotrzebowania – 0 punktów

Liczba punktów badanej oferty jest sumą punktów uzyskanych w kryterium cena oferty brutto (PCB) oraz w kryterium termin dostawy wodomierzy (PCD).

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów uzyskanych w obu kryteriach łącznie i  spełniająca wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym.

X WYMAGANE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY

1)      Oświadczenie o spełnieniu w/w warunków udziału w postępowaniu (oryginał) – załącznik nr 3

2)      oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (oryginał) – załącznik nr 4

3)       aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej  ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

4)      Kartę Katalogową każdego typu wodomierza, zawierającą informację takie jak: typ wodomierza, średnica, przepływ minimalny, przepływ maksymalny, klasa metrologiczna, ciśnienie nominalne, straty ciśnienia długość, szerokość, wysokość, średnica połączeń wodomierza.

5)      Atest Higieniczny dla każdego typu wodomierza, dopuszczające do stosowania w kontakcie z wodą pitną

6)      Decyzję zatwierdzenia typu Prezesa Głównego Urzędu Miar, dla każdego typu wodomierza

XI WYBÓR OFERTY I ZAWARCIE UMOWY

  1. O wyborze oferty najkorzystniejszej zostaną powiadomieni pisemnie wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty.
  2. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie zamieszczona na stronach internetowych Zamawiającego www.zgk-katy.pl, www.bip.zgk.katywroclawskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
  3. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej z Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

XII ZAŁĄCZNIKI

a)      Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

b)      Formularz oferty – załącznik nr 2

b)  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3

c)  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4

d)  Projekt umowy – załącznik nr 5.

Kąty Wrocławskie, 09.12.2015R.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 139-zapytanieofertowe.pdf (PDF, 544KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-12-10 15:35:36 544KB 42 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 385-zapytaniezmiana.pdf (PDF, 295KB) 2015-12-14 09:02:16 295KB 373 razy
2 7-zmianatrescizapytania.pdf (PDF, 556KB) 2015-12-14 09:02:16 556KB 356 razy
3 59-odpowiedznmazapytanie.pdf (PDF, 621KB) 2015-12-17 06:56:26 621KB 374 razy
Wynik postępowania
1 723-wyboroferty.pdf (PDF, 418KB) 2015-12-28 13:23:02 418KB 382 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Buczak 10-12-2015 15:35:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janusz Koźmiński 10-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Marek Buczak 28-12-2015 13:23:02