Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sukcesywna dostawa preparatu przeciw zagniwaniu ścieków wraz z wynajmem sond pomiarowych siarkowodoru

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich

ul. 1-go Maja 26b, 55-080 Kąty Wrocławskie

tel. 071/3-166-67, fax 071/3-166-512

email: zgk@zgk-katy.pl

adres strony internetowej:

www.zgk-katy.pl,

www.bip.zgk.katywroclawskie.pl

 

II RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

III  PODSTAWA PRAWNA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., w Kątach Wrocławskich, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 30 000 EURO, a jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 418 000 EURO dla dostaw lub usług oraz kwoty 5 225 000 euro dla robót budowlanych, z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164).

 

IV PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Sukcesywna dostawa preparatu przeciw zagniwaniu ścieków (mieszaniny zawierającej azotan wapnia i wodę) wraz z wynajmem sond pomiarowych siarkowodoru dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich.

2) Rodzaj zamówienia - dostawy

3) Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia

      Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia

V.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1) Przetarg nieograniczony poniżej kwoty 418 000 euro na dostawy.

2) W postępowaniu nie będzie wykorzystywana aukcja elektroniczna. 

 

VI OFERTY CZEŚCIOWE, OFERTY WARIANTOWE, WADIUM

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

 

VII CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

Od dnia podpisania umowy – 12 miesięcy.

 

VIII WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

  • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  • posiadania wiedzy i doświadczenia
  • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  • sytuacji ekonomicznej i finansowej

 

Ad. 1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej, należy złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2.

 

Ad.2. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia,  Wykonawca wykaże, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. w ostatnich 3 latach przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia  działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizował z należytą starannością co najmniej trzy dostawy azotanu wapnia na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł brutto.

 

Ad. 3. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, należy złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu.

 

Ad. 4. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, należy złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu.

 

IX OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdz. XIII SIWZ. Wykonawca musi złożyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia określone w SIWZ potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu. W przeciwnym wypadku zostanie wykluczony
z postępowania o udzielenie zamówienia, a ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów albo złożyli wadliwe – do ich złożenia w wyznaczonym terminie.

 

X KRYTERIA OCENY OFERT

cena brutto oferty – 100%

 

Oferta, która uzyska najniższą cenę brutto za cały zakres realizacji zamówienia zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą oraz spełnia wszystkie warunki opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

XI TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego do dnia 25.03.2016r. do godz. 12:00.

 

XII MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.03.2016r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego, I piętro, sala obrad.

 

XIII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu otwarcia ofert.

 

XIV UDOSTĘPNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronach internetowych Zamawiającego www.zgk-katy.plwww.bip.zgk.katywroclawskie.pl.  Specyfikację można uzyskać również pod adresem Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich na pisemny wniosek Wykonawcy. Koszt wydrukowania i przekazania SIWZ wynosi 10,00 zł.

 

XV UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ

            Informacji na temat niniejszej specyfikacji, jak również realizacji zamówienia, udziela:

         - w sprawach merytorycznych – Marek Buczak, Marcin Trzebski, tel. 071/ 39-13-235,
             071/39-13-242

         - w sprawach proceduralnych – Marcin Trzebski, tel. 071/39-13-242.

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 364KB) 2016-03-16 09:40:17 364KB 348 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia..pdf (PDF, 898KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-03-16 09:40:17 898KB 59 razy
2 Załączniki edytowalne.docx (DOCX, 72.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-03-16 09:41:26 72.KB 60 razy
Wynik postępowania
1 wybor oferty samochod.pdf (PDF, 316KB) 2016-03-16 13:51:29 316KB 2 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Buczak 16-03-2016 09:40:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Buczak 16-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Marek Buczak 17-03-2016 07:55:01